สวัสดีครับ คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นลำดับที่..web site counters
-->
เกี่ยวกับหน่วยงาน
   ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้างองค์กร
   ภารกิจ บทบาทหน้าที่
   มาตรฐานงานระบาดวิทยา

   มาตรฐานSRRT ปี2555

   รวม..คู่มือระบาดวิทยา

   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
   เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร อื่นๆ
 
ข้อมูลเฝ้าระวัง 506 แยกรายอำเภอ
   ข้อมูลระบาดวิทยา ปี 2542
   ข้อมูลระบาดวิทยา ปี 2543
   ข้อมูลระบาดวิทยา ปี 2544
   ข้อมูลระบาดวิทยา ปี 2545
   ข้อมูลระบาดวิทยา ปี 2546
   ข้อมูลระบาดวิทยา ปี 2547
   ข้อมูลระบาดวิทยา ปี 2548

   ข้อมูลระบาดวิทยา ปี 2549

   ข้อมูลระบาดวิทยา ปี 2550
   ข้อมูลระบาดวิทยา ปี 2551
   ข้อมูลระบาดวิทยา ปี 2552
   ข้อมูลระบาดวิทยา ปี 2553
   ข้อมูลระบาดวิทยา ปี 2554
   ข้อมูลระบาดวิทยา ปี 2555

   ข้อมูลระบาดวิทยา ปี 2556
   ข้อมูลระบาดวิทยา ปี 2557
   ข้อมูลระบาดวิทยา ปี 2558
   ข้อมูลระบาดวิทยา ปี 2559

   ข้อมูลระบาดวิทยา ปี 2560
   ข้อมูลระบาดวิทยา ปี 2561
   ข้อมูลระบาดวิทยา ปี 2562
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรค
   โรคไข้เลือดออก
   โรคหัด

   โรคเลปโตสไปโรซีส
   โรคไข้หวัดนก
   โรค มือ เท้า ปาก

   โรคอุจจาระร่วงในเด็ก

   โรคไข้หวัดใหญ่
รายงานเฝ้าระวังโรคประจำเดือน
   รายงานเฝ้าระวังโรคย้อนหลัง
   มกราคม 2561
   กุมภาพันธ์ 2561
   มีนาคม 2561
   เมษายน 2561

   พฤษภาคม 2561
   มิถนายน 2561
   กรกฎาคม 2561
   สิงหาคม 2561
   กันยายน 2561
   ตุลาคม 2561
   พฤศจิกายน 2561
   ธันวาคม 2561
   มกราคม 2562
   กุมภาพันธ์ 2562
   มีนาคม 2562
   เมษายน 2562
   พฤษภาคม 2562
   มิถุนายน 2562
   กรกฎาคม 2562
   สิงหาคม 2562
   กันยายน 2562
   ตุลาคม 2562
   พฤศจิกายน 2562
   ธันวาคม 2562
   มกราคม 2563
   กุมภาพันธ์ 2563
   มีนาคม 2563
   เมษายน 2563
   พฤษภาคม 2563
1 มิถุนายน 2563

1 กรกฎาคม 2563
DOWNLOAD
LINK
 
Search Engine
Microsoft ลองใช้ครับ >
 
:: เนื้อหา ::

โปรแกรม R506 Version 4.11(สำหรับ Acess 2013-2016 แนะนำ Acess 2016) 3 ต.ค.2562
*** ใน Versionนี้ ได้มีการปรับปรุงเพิ่ม รหัสสถานพยาบาลใหม่ (รพ.เชียงรายอินเตอร์,รพ.กรุงเทพเชียงราย,รพ.เกษมราษฎร์แม่สาย) เพิ่มหมู่บ้านใหม่ 3 หมู่ ของ อำเภอแม่สรวย, ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพิ่มเติม ฯลฯ *** และแก้ไขปัญหาการส่งออก EIDSS ดาว์นโหลดได้ที่นี่ หรือตรงรูปภาพด้านล่างครับ
ดาว์นโหลดที่นี่

การประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค (ระบาดสัญจร ครั้งที่ 1/60)
ณ ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหม่น อำเภอเทิง ระหว่าง 26 -27 มกราคม 2560
  1.ผลการดำเนินงานด้านระบาดวิทยาระดับตำบล/อำเภอ (ประกาศ,ตัวแทนศูนย์ฯ)
  2.การสอบสวนโรคคอตีบ (จำเริญ, ชาญชัย)
  3.การสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ (อมรรัตน์, นันทวัน)
  4.การสอบสวนการระบาดของโรคหิด (ราวดี, ฤดีวรรณ, รพีพงษ์)

  5.การสอบสวนมือ เท้า ปาก และ สุกใส (สมประสงค์, ภัควฬิกา)
  6.การสอบสวนโรคคางทูม (นรีกานต์)
  7.แนวทางการดำเนินงานสอบสวนโรค (ณัฐกานต์)
  8.แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังโรค (หณุสิทธิ์)


ไฟล์ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค(ระบาดสัญจร ครั้งที่ 2/59) ณ ศูนย์พัฒนาเรียนรู้การพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง ดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง ระหว่าง 14 -15 กรกฎาคม 2559
   1.ผลการดำเนินงานด้านระบาดวิทยาระดับอำเภอ และ รพ.สต. (ยุวดี,อรรถพล)
   2.แนวทางการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวย (อัมรา โยวัง)
   3.การดำเนินงานป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา,คอตีบ (หณุสิทธิ์ เหมืองหม้อ)
   4.สรุปการประเมินผลงานด้านระบาดวิทยา (จำเริญ ฟูเทพ, ภิรนันท์ ศรีธิ)
   5.การสอบสวนโรคคอตีบ (ชาญชัย ผิวสอาด)

   6.การสอบสวนโรคมือ เท้า ปาก อำเภอแม่ลาว (ณรงค์ฤทธิ์ คงหมั้น, อำพล เพิ่มเยาว์)
   7.การสอบสวนโรคไข้เลือดออก อำเภอเวียงป่าเป้า (วิรุฬห์ คุยเพียภูมิ, เกศราพร ขิใสยา)


รายงานการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2558 ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ดาว์นโหลดไปใช้ประกอบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่ ได้ที่นี่ครับ

ไฟล์อบรมเชิงปฏิบัติการ SRRT ระดับอำเภอ/ตำบล ระหว่าง วันที่ 2 เมษายน - 4 เมษายน 2557 ณ ศิลามณีรีสอร์ท แอนด์ สปา ดาว์นโหลดตามลิงค์ด้านล่างครับ...
   1.หลักการระบาดวิทยา (สิริหญิง ทิพศรีราช)
   2.การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและการเฝ้าระวังเหตุการณ์ (สิริหญิง ทิพศรีราช)
   3.แนวคิด ชนิด และขั้นตอน การสอบสวนโรค (สุทธนันท์ สุทธชนะ)
   4.การเขียนรายงานสอบสวนทางระบาดวิทยา (สุทธนันท์ สุทธชนะ)
   5.การเก็บและนำส่งตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (อัมรา โยวัง)


โปรแกรม R506 Version 4.05 (สำหรับ Acess 2007-2010) 30 ธ.ค.2556
           

โปรแกรมเวอร์ชั่นนี้ ได้จัดทำและแก้ไขเอง...เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีรายละเอียดดังนี้....
1.เพิ่มข้อมูลแผนที่หมู่บ้า
นระดับอำเภอ (12อำเภอ ที่ส่งให้ สสจ.)
2.ปรับปรุงรหัสหมู่บ้าน/ชุมชนใหม่ (ต.รอบเวียง อ.เมือง) แก้ไขรายชื่อหมู่บ้าน (แม่ลาว,แม่สาย,แม่สรวย,ป่าแดด)
3.ปรับปรุง/แก้ไข รายการตรวจสอบข้อมูล...ใหม่หมด (มีน้อยลง เพราะตัดเมนูที่ซ้ำซ้อนต่างๆ ออก)
4.เพิ่มรหัสสถานบริการ (รพ.สต.ฮ่องแฮ่ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย) ... 20 ธ.ค.2556
5.เพิ่มหัวข้อส่งข้อมูลให้รายสถานบริการ...และรายละเอียดอื่นๆ ... 30 ธ.ค.2556
สนใจนำไปทดลองใช้...ดาว์นโหลดได้ตามรายละเอียดด้านล่างครับ...
  1.โปรแกรม R506 Version 4.05
  2.คำแนะนำการติดตั้งโปรแกรม
  3.การสำรองข้อมูล
  4.การ update โปรแกรม
  5.การเข้าสู่โปรแกรม
  6.การใช้โปรแกรม
  7.โปรแกรม EPI Info 3.55
  8.โปรแกรม EPI Info 2002
*** การนำข้อมูลที่สำรองไว้เข้าในโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ ให้นำเข้าเฉพาะข้อมูล และทะเบียนรับส่งข้อมูลเท่านั้น ไม่ควรนำระหัสพื้นที่ (อำเภอ,ตำบล,หมู่บ้าน) เข้าไปด้วย เพราะจะไปทับข้อมูลในโปรแกรม ซึ่งได้ปรับปรุงรหัสต่างๆ แล้ว...***

ไฟล์การอบรมระบาดวิทยาประยุกต์ โดย นพ.โรม บัวทอง ระหว่าง วันที่ 18 กรกฎาคม -19 กรกฏาคม 2556 ณ ศิลามณีรีสอร์ท แอนด์ สปา ดาว์นโหลดตามลิงค์ด้านล่างครับ...
   1.สถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน
   2.การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาในงานสาธารณสุข
   3.ระบาดวิทยาของไข้เลือดออกและการสอบสวนโรคไข้เลือดออก

ไฟล์ประกอบการประชุมชี้แจง "การแจ้งและตรวจสอบการระบาด สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สต." จังหวัดเชียงราย วันที่ 6 ธ.ค.2555 ณ โรงแรมริมกกรีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย ดาว์นโหลดได้ตามหัวข้อด้านล่างครับ...
        1.การเฝ้าระวังเหตุการณ์ (ภูมิพัฒน์ ภูวธนานนท์)
        2.โปรแกรมการบันทึกเหตุการณ์ (นศินี ศรีสมบูรณ์)
        3.การสอบสวนโรคที่สำคัญสำหรับ รพ.สต. (ภูมิพัฒน์ ภูวธนานนท์)
        4.การป้องกันควบคุมโรค (นศินี ศรีสมบูรณ์)
        5.การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคคอตีบ (ภูมิพัฒน์,นศินี)

ไฟล์แนวทางการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคคอตีบ (ซึ่งกำลังระบาดอยู่ในภาคอีสานตอนบน) เป็นไฟล์ที่ใช้ในการนำเสนอในการประชุมฯ ที่ อ.เชียงแสน ระหว่าง 1-2 พ.ย.2555 ดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่ครับ....

ไฟล์ประกอบการดำเนินงานกำจัดโรคหัด ซึ่งผู้รับผิดชอบทุก รพ.ได้เข้าร่วมประชุมรับนโยบายเมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2554 ที่ รร.เซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่ สามารถดาว์นโหลดไฟล์ ได้ที่นี่...

โปรแกรม 506online กำลังอยู่ในระหว่างพัฒนา ทุกท่านสามารถเข้าไปทดลองใช้งานได้ตรงเมนู Epidemiology online ด้านขาวมือครับ...โดยใช้ Username : user Password : password

แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดนก ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ยกเลิกการตรวจ Rapid test จึงได้ออกแนวทางการคัดครองใหม่ เครือข่ายฯ และผู้เกี่ยวข้อง สามารถดาว์นโหลด  "แผนภูมิแนวทางการคัดกรองเพื่อการเฝ้าระวังและรักษาโรคไข้หวัดนก"ได้ที่นี่
                        
สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ชม. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานโรคอาหารและน้ำ และโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในระดับอำเภอ วันที่่ 11 มีนาคม 2551 ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ สสจ.เชียงราย สนใจ สามารถเข้าไปดาว์นโหลดไฟล์นำเสนอดังกล่าวได้ ดังรายละเอียดด้านล่างครับ...
       1.Updateความรู้เรื่องอหิวาตกโรค
       2.การเก็บตัวอย่างน้ำ อาหาร และการนำส่ง
       3.การเฝ้าระวังผู้ป่วย Strep Suis
       4.การเฝ้าระวังและแนวทางการควบคุมโรค Strep Suis
       5.การเก็บอาหารส่งตรวจ
       6.โซดาไฟล้างตลาด
       7.นโยบายแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมอหิวาตกโรค
       8.เป้าหมายความสำเร็จอาหารพิษ
       9.สเตรปโตค็อคคัส                       

:: เรื่องเด่นประเด็นร้อน ::

ไข้หวัดนก
สถานการณ์ไข้หวัดนก
(เขต 1)

สถานการณ์
14 โรคเร่งด่วน
(เขต 1)


ศูนย์ข่าวกรอง
เตือนภัยสุขภาพ
(เขต 1)
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------


งานระบาดวิทยาได้รับไฟล์   VCD  เกี่ยวกับ การเก็บตัวอย่างและนำส่ง
ตัวอย่างผู้ป่วยในข่ายเฝ้าระวังไข้หวัดนก จากศูนย์วิทย์ฯ เชียงราย
>> Download ไฟล์ VCD ได้ที่นี่
 
  1.การเก็บตัวอย่างด้วยวิธี nasopharyngeal swab (NPS) เทคนิคปกติ
  2.การเก็บตัวอย่างด้วยวิธี nasopharyngeal swab (NPS)
เทคนิค NG Tube
  3.การตรวจด้วยชุดคัดกรองไข้หวัดใหญ่ (Quick Vue) **ยกเลิกการตรวจ**
  4.การแปรผลการทดสอบด้วยชุด Quick Vue **ยกเลิกการตรวจ**
  5.การตรวจด้วยชุดคัดกรองไข้หวัดใหญ่ (SD Bioline) **ยกเลิกการตรวจ**
  6.การแปรผลการทดสอบด้วยชุดทดสอบ SD Bioline **ยกเลิกการตรวจ**

-------------------------------------------------------------
:: สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ ::
-------------------------------------------------------------
> ไข้เลือดออก สัปดาห์ ปี56<ไข้เลือดออก สัปดาห์ ปี57<ไข้เลือดออกสัปดาห์ ปี58
ไข้เลือดออกสัปดาห์ ปี59 < ไข้เลือดออกสัปดาห์ ปี60< ไข้เลือดออกสัปดาห์ ปี61< ไข้เลือดออกสัปดาห์ ปี62 < ไข้เลือดออกสัปดาห์ ปี63
-------------------------------------------------------------
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
***

ศูนย์ควบุคมไข้หวัดนกเชียงราย
โปรแกรม506ออนไลน์
facebook_งานระบาด
ผู้ป่วยไข้เลือดออกรายสัปดาห์
มีนาคม 2564
wk.
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
12
21
22
23
24
25
26
27
13
28
29
30
31

การประชุม/ฝึกอบรม
ดูภาพกิจกรรมกดเลยครับ...
      การประกวดและนำเสนอผลงานสอบสวนโรคของทีม SRRTเชียงราย-พะเยา ประจำปี 255 วันที่ 21-22 ส.ค.2555 ห้องพุดตาน รร.เกทเวย์ อ.เมือง พะเยา สนใจ Download ไฟล์นำเสนอ ได้ที่นี่ครับ
>> IHR2005 (พญ.ศณิษา ตันประเสริฐ)
>> การสอบสวนโรค
>> การสอบสวนโรค
>> การ
สอบสวนโรค
>>
การสอบสวนโรค

แผนที่แสดงผู้ป่วยเข้าข่ายเฝ้าระวังหวัดนก

ปี 2551
------------------------------------------
Hotmail

งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-910343 โทรสาร 053-910344 E-mail
: epid.cr@gmail.com ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 22 มี.ค.2564

สนทนาทั่วไป