ผลการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพจังหวัดเชียงราย ปี 2563
รายงานการสำรวจสภาวะช่องปากจังหวัดเชียงราย 2562
เอกสารนำเสนอปรับมาตรฐานการสำรวจสภาวะช่องปากปี62 (ทพญ.จันทร์จิรา)
คำนิยามประกอบการสำรวจ OHS
แบบฟอร์มสำรวจสภาวะทันตสุขภาพปี62
โปรแกรมการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพปี62
รายงานการสำรวจสภาวะช่องปากจังหวัดเชียงราย 2561
โปรแกรม OHS ปี 61
เอกสารนำเสนอ OHS 61 ของ ทพ.จันทร์จิรา ปรีดิศรีพิพัฒน์
เอกสารนำเสนอ OHS 61 ของ ทพ.เมธี จินดารัตน์
เอกสาร OHS ปี 2561
เอกสารตัวชี้วัด ปี 2561
สรุป-OHS-3-ปี53-60
สรุป-OHS-ปี-60ทุกกลุ่มรายCUPวิเคราะห์ระดับจังหวัดเชียงราย
สรุปOHSระดับจังหวัด
สรุป OHS ปี59 แยกราย CUP จ.เชียงราย
OHS ปี59
แนวทางการทำงานและการเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย นพ.เอกชัย
สไลด์อบรม 25-26 กพ.59 ณ คงการ์เด้น
แบบประเมินคุณภาพบริการและความพึงพอใจผู้สูงอายุที่รับบริการใส่ฟันเทียม
แบบสำรวจกิจกรรมทันตสุขภาพในโรงเรียน 12 ปี (OHS 58)
แบบฟอร์มสำรวจ OHS(58)
แบบรายงานฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง
**สุ่มตรวจ Sealant - แม่สาย
**สุ่มตรวจ Sealant - แม่สรวย
**สุ่มตรวจ Sealant - เชียงแสน
**สุ่มตรวจ Sealant - เวียงป่าเป้า
**สุ่มตรวจ Sealant - พญาเม็งราย
**สุ่มตรวจ Sealant - แม่ฟ้าหลวง
**สุ่มตรวจ Sealant - เวียงชัย
**สุ่มตรวจ Sealant - เวียงแก่น
**สุ่มตรวจ Sealant - รพศ.ชร.
**สุ่มตรวจ Sealant - แม่จัน
**สุ่มตรวจ Sealant - เทิง
**สุ่มตรวจ Sealant - พาน
**สุ่มตรวจ Sealant - เชียงของ
**สุ่มตรวจ Sealant - เวียงเชียงรุ้ง
**สุ่มตรวจ Sealant - แม่ลาว
**สุ่มตรวจ Sealant - ขุนตาล
**สุ่มตรวจ Sealant - ป่าแดด
ที่มาของข้อมูล43แฟ้มเชียงราย
ไฟล์การสอน TOHA
เอกสารแนะนำสำหรับการสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตรฯ
ใบสมัครการอบรมนักสุขภาพฟันดี
เอกสารประกอบประชุมวันที่ 22-23 ม.ค. 58
ตำบลฟันดี 3 ปี
ตำบลฟันดี0-1ปี
ของขวัญปีใหม่ ฟันเทียมพระราชทานและรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ
ปฏิทินส่งรายงานให้จังหวัด ปีงบ 2558
คู่มือการลงข้อมูลคนไข้ฟันเทียม Online
แบบการสำรวจสภาวะช่องปากและพฤติกรรม(OHS)
แบบบันทึกตำบลฟันดี
แบบสรุปผลการปฏิบัติงานรณรงค์วันทันตสาธาสรณสุขแห่งชาติ
ผลการตกลงราคากลางจัดซื้อวัสดุทันตกรรมร่วมระดับเขต
เอกสารประกอบ Tele ทันต 22_10_57
ตัวชี้วัดทันตสาธารณสุขปี58 ล่าสุด
ขอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับยูนิตทำฟัน 58
โปรแกรม remote
สไลด์ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย ทีเค พาเลช 26-28 สค.57
ฐานข้อมูล JHCIS รพ.สต.เกาะช้าง อ.แม่สาย
การบันทึกข้อมูล HosXP น้องเล็ก
ทดสอบ 43 แฟ้ม หมอวนัส
รายชื่อผู้รับผิดชอบตำบลฟันดีเชียงราย
ปริมาณผู้รับบริการราย Cup ตค.56- มิย.57
ปริมาณผู้รับบริการราย Cup ตค.56-มค57
ข้อมูลแฟ้ม dental โปรแกรม Takis มิถุนายน57
แบบฟอร์มตรวจ CUP เมือง
ไฟล์การประชุมเชิงปฏิบัติการ JHCIS 15-16 พค.57
แบบฟอร์มตรวจฟันป.1,ป.3 ปีงบ 2557
OHSตัวใหม่ ปีงบ 2557
ข้อมูลดิบสำรวจสภาวะปี2556
ปัญหาที่พบจากการทำโครงการ
โปรแกรมRemote เครื่องคอมฯ V6.0